Terms & Conditions

Our focus is always on finding the best people to work with. Our bar is high, but you look ready to take on the challenge.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Justorder-website en, tenzij anders vermeld, op uw gebruik van enige andere website of mobiele applicatie die eigendom is van of wordt beheerd door Justorder Belgium of dat wordt beheerd namens Justorder (gezamenlijk de "websites" ). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Websites gebruikt.

Toepasselijkheid

Door de Websites te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en het Algemeen Online Privacybeleid (voor bezoekers van achttien jaar of ouder) of het Children's Online Privacybeleid van Justorder (voor bezoekers jonger dan achttien (18) jaar). leeftijd) die hierin door verwijzing zijn opgenomen. Elke keer dat u de Websites gebruikt, bevestigt u opnieuw dat u akkoord gaat met de dan geldende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid het gebruik van de Websites te staken. Justorder kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing. U gaat akkoord met de nieuwe geplaatste gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van de websites voort te zetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, is uw enige mogelijkheid het gebruik van de Websites te staken.

Account en alle mogelijkheden

Mogelijk moet u een account aanmaken en een wachtwoord opgeven om bepaalde functies op de Websites te gebruiken. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, te onderhouden en bij te werken zoals gevraagd door de registratieprocessen. U mag zich niet voordoen als een persoon of entiteit of uw identiteit of band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen, inclusief het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw account. En u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten van u of iemand die uw account gebruikt. U stemt ermee in uw wachtwoord te beschermen tegen toegang door anderen. Als u denkt dat uw account is gecompromitteerd, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via e-mail op:[email protected]. U stemt ermee in om Justorder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor verliezen die zijn geleden door Justorder of een andere partij doordat iemand anders uw account heeft gebruikt als gevolg van uw verzuim om redelijke zorg te gebruiken om uw wachtwoord te beveiligen.

Naleving en toepassing

Je hebt het recht om je bestelling te annuleren tot vijf minuten nadat je bestelling op het Justorder platform is geplaatst. Na dit punt zal de restaurant zijn begonnen met het bereiden van het eten en zal daarom geen restitutie mogelijk zijn. Voor alle duidelijkheid: de timing wordt beoordeeld op basis van het punt waarop u ons een bericht stuurt naar [email protected]. In het geval van een bestelling onder rembours, wordt uw bestelling geleverd volgens de instructies en moet de berijder contant geld ophalen. In het geval dat een klant weigert om het contante geld aan de rijder te betalen, behoudt de restauranthouder zich het recht voor om zijn/haar toekomstige contante betalingen te beperken. Justorder is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft niet, de inhoud van berichten die door andere gebruikers op de websites zijn geplaatst. Justorder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, voor enig verlies of schade die aan u is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt in verband met enige inhoud die door een derde op de websites is geplaatst. Als u zich bewust wordt van misbruik van de Websites door een persoon, neem dan contact op met Justorder via e-mail op: [email protected]. Als u zich bedreigd voelt of denkt dat iemand anders in gevaar is, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de plaatselijke wetshandhavingsinstantie.

Het volgende is een gedeeltelijke lijst van de soorten gedrag die illegaal of verboden zijn op de Websites. Justorder behoudt zich het recht voor om onderzoek te doen naar en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken van Justorder, zich bezighoudt met een van de verboden activiteiten. Verboden activiteiten omvatten — maar zijn niet beperkt tot — het volgende:

- Het gebruik van de Websites voor enig doel dat in strijd is met lokale, staats- of federale wet- of regelgeving; - Content plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsgeheimen of andere rechten van een partij; - Het plaatsen van inhoud die onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, hatelijk of beschamend is voor een andere persoon of entiteit, zoals bepaald door Justorder naar eigen goeddunken of in overeenstemming met lokale gemeenschapsnormen; - Content plaatsen die neerkomt op cyberpesten, zoals door Justorder naar eigen goeddunken bepaald; - Content plaatsen die gevaarlijk, levensbedreigend of anderszins riskant gedrag toont; - Het plaatsen van telefoonnummers, straatadressen of achternamen van personen; - Het plaatsen van URL's naar externe websites of enige vorm van HTML of programmeercode; - Het plaatsen van iets dat "spam" kan zijn, zoals bepaald door Justorder naar eigen goeddunken; - Zich voordoen als een andere persoon bij het plaatsen van Inhoud; - Verzamelen of anderszins verzamelen van informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming; - Elke andere persoon of entiteit toestaan om uw identificatie gebruiken voor het plaatsen of bekijken van opmerkingen; - Iemand lastigvallen, bedreigen, stalken of misbruiken; - Deelnemen aan enig ander gedrag dat een andere persoon beperkt of verhindert om de Websites te gebruiken of ervan te genieten, of dat, naar eigen goeddunken van Justorder, Justorder of een van zijn klanten, leveranciers of andere partijen blootstelt aan enige aansprakelijkheid of nadeel van elk type. - Andere mensen aanmoedigen om deel te nemen aan verboden activiteiten zoals hierin beschreven. Justorder behoudt zich het recht voor -- maar is niet verplicht -- om een ​​of alle van de volgende zaken te doen: - een bewering onderzoeken dat enige inhoud die op de websites is geplaatst niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en naar eigen goeddunken bepalen om te verwijderen of op te vragen het verwijderen van de Inhoud; - Inhoud verwijderen die beledigend, illegaal of storend is, of die anderszins niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden; - De toegang van een gebruiker tot de Websites beëindigen bij een schending van deze Gebruiksvoorwaarden; - Inhoud op de Websites controleren, bewerken of openbaar maken; en - Inhoud die op de Websites is geplaatst, bewerken of verwijderen, ongeacht of dergelijke Inhoud in strijd is met deze normen. - handelsmerken en auteursrechten van Justorder.

Intellectueel eigendom en privacy

Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Justorder en/of derden die het gebruik ervan hebben geautoriseerd (gezamenlijk de "handelsmerken") U mag deze Handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen. Het gebruik van de handelsmerken van Justorder op enige andere website is ten strengste verboden. Alle materialen op de Websites zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Justorder zal haar intellectuele eigendomsrechten agressief handhaven in de ruimste zin van de wet, inclusief het zoeken naar strafrechtelijke vervolging. Justorder garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materiaal dat op de Websites wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Justorder. Het gebruik van materiaal op de Websites is op eigen risico. Hyperlinks Deze Websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Justorder heeft geen controle over of onderschrijft deze websites van derden of goederen of diensten die op die websites worden verkocht, niet. Sommige van deze websites kunnen materiaal bevatten dat aanstootgevend, onwettig of onjuist is. U erkent en gaat ermee akkoord dat Justorder niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud of ander materiaal op deze websites van derden.

Toepasselijk recht en betalingen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met conflicterende wetten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de exclusieve jurisdictie voor elke claim of geschil onder de Gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van de Websites berust bij de rechtbanken van België, en u stemt er verder uitdrukkelijk mee in u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het doel om te procederen een dergelijke claim of actie. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling.

Betalingen worden verwerkt door Vivawallet, een Europese volledig cloudgebaseerde neobank opgericht en bestaand onder de wetten van Viva Wallet Holdings, dat de uiteindelijke holding is van het lokale bedrijf in België. Er kunnen grensoverschrijdende subtarieven van toepassing zijn. De eindklant kan kiezen tussen verschillende betaalmethoden die op de platforms worden aangeboden, momenteel de volgende: [creditcard en directe kaartbetalingen.] De aanbieder behoudt zich het recht om andere betaalmethoden aan te bieden of bepaalde betaalmethoden niet langer aan te bieden. De eindklant kiest bij het plaatsen van de betreffende bestelling bindend de betalingswijze. Op voorwaarde dat de eindklant een online betaalmethode kiest, kan de betaling worden verwerkt door een externe betalingsprovider die samenwerkt met de provider. Kaartgegevens worden in dit geval opgeslagen voor toekomstige bestellingen door de betalingsprovider, op voorwaarde dat de eindklant de respectieve opslag ervan kiest en hierbij toestemming geeft. Vanwege de COVID-19-noodsituatie in België worden alle online betaalde bestellingen zonder fysiek contact afgeleverd.

De Websites en de Inhoud worden geleverd op een "as is"-basis. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen Justorder, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (de Justorder-entiteiten) en elk van hun agenten, vertegenwoordigers en dienstverleners alle garanties af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel. Toepasselijke wetgeving staat de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. De Justorder-entiteiten, hun agenten, vertegenwoordigers en dienstverleners kunnen en kunnen niet garanderen of garanderen dat: (a) de websites betrouwbaar, nauwkeurig, volledig of tijdig bijgewerkt zullen zijn; (b) de Websites vrij zijn van menselijke en machinefouten, weglatingen, vertragingen, onderbrekingen of verliezen, inclusief verlies van gegevens; (c) alle bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van de Websites vrij zijn van infectie door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes die vervuilende of destructieve eigenschappen vertonen; (d) alle inhoud die u op de websites plaatst, blijft op de websites; of (e) de functies of diensten die op de Websites worden uitgevoerd ononderbroken of foutloos zullen zijn of dat defecten in de Websites zullen worden gecorrigeerd.

Aansprakelijkheid en annulaties

De Justorder-entiteiten, hun agenten, vertegenwoordigers en dienstverleners, de volledige aansprakelijkheid en uw exclusieve mogelijkheid met betrekking tot uw gebruik van de websites is het stopzetten van uw gebruik van de websites. De Justorder-entiteiten, hun agenten, vertegenwoordigers en dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit uw gebruik van de websites of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de websites. Deze uitsluitingen voor indirecte, speciale, gevolg- en voorbeeldschade omvatten, zonder beperking, schade voor gederfde winst, verloren gegevens, verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoring of storing, of enige andere commerciële schade of verliezen, zelfs als de Justorder-entiteiten, hun agenten, vertegenwoordigers, en dienstverleners zijn geïnformeerd over de mogelijkheid hiervan en ongeacht de juridische of billijke theorie waarop de claim is gebaseerd. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of jurisdicties de aansprakelijkheid van de Justorder-entiteiten, hun agenten, vertegenwoordigers en dienstverleners beperkt voor zover toegestaan ​​door de wet.

Justorder heeft het recht om uw account en toegang tot de websites om welke reden dan ook te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, als Justorder, naar eigen goeddunken, uw gebruik onaanvaardbaar acht, of in het geval van een schending door u van de voorwaarden van Gebruiken. Justorder kan, maar is niet verplicht, u een waarschuwing te geven voordat u uw gebruik van de Websites beëindigt.